Verksamhet

Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé

Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan bedriva bra scouting.

Övergripande målsättning

All verksamhet ska genomsyras av scoutings anda och värderingar och vara helt fri från alkohol och andra droger. Distriktets alkoholpolicy ska göras känd. Genom verksamheten ska mobbning och främlingsfientlighet bekämpas och jämställdhet ska främjas.

Alla medlemmar ska känna sig delaktiga i verksamheten och veta att de har rätt att påverka. Alla medlemmar från femton år och uppåt ska också känna till de av Scouterna fastlagda målsättningarna och visionerna för verksamheten.

Distriktets uppgift enligt Scouternas stadgar

Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.

Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt.

Verksamhetsplan

Verksamheten baseras på den plan som beslutas av kårerna på distriktets årsmöte – Distriktsstämman.

Distriktsstyrelsen ansvarar för att inom den givna budgeten förvandla verksamhetsplanen till verklighet och att informera kårerna på årsmötet hur det gick i en Verksamhetsberättelse.

Distriktet är ett samarbete mellan kårerna vilket gör att mycket av det praktiska arbetet kring verksamhetsplanen utförs på, av och med scoutkårerna.

Verksamhetsplanens områden

Kansli och Distriktsledning

Rekrytering och PR

Utbildning

Arrangemang och Läger

Utmanare och Roverscout