Scoutkårerna är Distriktet och Distriktet är Scoutkårerna.
Tillsammans är kårerna ett distrikt för att skapa bättre scouting och underlätta för kårerna.

Enligt Scouternas stadgar är medlemskap i ett distrikt obligatoriskt för direktanslutna kårer: f.d. SSF, KFUM-KFUK och FA-kårer. Medlemskap i ett distrikt är frivilligt för kårer som tillhör Equmenia, SALT och NSF.

Medlemskap

Nya direktansluten scoutkårer samt nya och befintliga scoutkårer som tillhör Equmenia, SALT eller NSF och som har sin verksamhet i Västmanland kan ansöka om medlemskap i distriktet. Ansökan haneteras och beslutas av Distriktsstyrelsen.

Kårer utanför Västmanland kan ansöka om medlemskap, men ansökan måste enligt Scouternas stadgar godkännas av Scouternas styrelse innan distriktet kan godkänna ett medlemskap.

Direktanslutna Scoutkårers medlemmar betalar en medlemsavgift tillsammans med sim medlemavgift till kåren.
Ej direktanslutna kårer faktureras för sitt medlemsantal. Medlemsavgiften bestäms av Distriktsstämman.

Kåren är medlem i distriktet, alt. A

Scoutkår som är medlem och betalar medlemsavgift.
Gäller automatiskt alla f.d. SSF-kårer samt KFUK/KFUM och FA i Västmanland.

Kåren är på väg att bli medlem i distriktet, alt. B

Scoutkår som vill vara med i distriktet till dess att de formellt är medlemmar och betalar medlemsavgift samt de scoutkårer som inte meddelat att de inte vill vara medlemmar.

Kåren vill inte vara med i distriktet, alt. C

Scoutkårer i Västmanland som meddelat att de inte vill vara medlemmar i distriktet.

Rättigheter/Skyldigheter

       A           B          C
Betalar medlemsavgift Ja Nej Nej
Distriktsstämma/årsmöten Rösträtt Förslagsrätt Närvarorätt
Valbar till distriktsstyrelsen Ledamot Adjungerad Nej
Får Distriktsstyrelseprotokoll Ja Ja Nej
Får delta i distriktets arrangemang Ja Ja Ja
Får delta i distriktets utbildningar Ja Ja Ja
Subventionerad utbildning Ja Nej Nej
Får Kårpost Ja Ja Nej
Adress på distriktets hemsida Komplett Länk Info
e-postadress via @vastmanlandscout.se Ja Ja Nej
Kanslistöd Ja Nej Nej
Stöd vid rekrytering Ja Nej Nej
Kårledningsträffar Ja Ja Ja
Ombudsgrupp inför Scouternas årsmöte Ja Nej Nej