Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019

Verksamheten baseras på den plan som beslutas av kårerna på distriktets årsmöte – Distriktsstämman.

Distriktsstyrelsen ansvarar för att inom den givna budgeten förvandla verksamhetsplanen till verklighet och att informera kårerna på årsmötet hur det gick i en Verksamhetsberättelse.

Distriktet är ett samarbete mellan kårerna vilket gör att mycket av det praktiska arbetet kring verksamhetsplanen utförs på, av och med scoutkårerna.

Distriktets verksamhetsidé

Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan bedriva bra scouting.

Övergripande målsättning

All verksamhet ska genomsyras av Scouternas vision och värderingar. Genom verksamheten ska övergrepp och främlingsfientlighet bekämpas och jämställdhet ska främjas.

Alla medlemmar ska känna sig delaktiga i verksamheten och veta att de har rätt att vara med och påverka. Alla medlemmar från femton år och uppåt ska också känna till de av Scouterna fastlagda målsättningarna och visionerna för verksamheten.

Scouternas strategi ska ligga till grund för distriktets verksamhet.

Distriktets uppgift enligt Scouternas stadgar

Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.

Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt.

Rekrytering och Marknadsföring

Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret

 1. att aktivt stödja kårernas rekrytering av medlemmar (barn och vuxna) med hjälp av material och metoder från Scouternas riksorganisation och det regionala kansliet
 2. att stödja bildandet av nya scoutkårer
 3. att se till att distriktets hemsidor underhålls
 4. att öka närvaron i de lokala medier samt sociala medier
 5. att underlätta för scoutkårer att publicera hemsidor på Scouternas plattform
 6. att erbjuda plats på distriktets hemsida för de kårer som saknar egen hemsida
 7. att erbjuda stöd till kårernas användning av Scoutnet
 8. att om möjligt vara med på Try It i Västerås och motsvarande i andra kommuner
 9. att distriktets medlemsantal under året ökar med minst 5 %

Arrangemang och Läger

Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret

 1. att arrangera en ordinarie distriktsstämma (årsmöte) under hösten med fokus på verksamhet
 2. att arrangera en extra distriktsstämma under våren med fokus på föregående års ekonomi och resultat
 3. att försöka göra stämman attraktiv för alla medlemmar
 4. att verka för att minst en representant från varje kår deltar på distriktsstämman
 5. att bjuda in representanter från samtliga kårer i Västmanland till Kårledningsträffar minst två gånger per termin
 6. att verka för att högt deltagarantal på Demokratijamboree respektive Scoutforum
 7. att distriktet anordnar ett Vårläger med S:t Olofs scoutkår som värdkår
 8. att arrangera gemensamma aktiviteter för distriktets medlemmar.
  Bland annat: Prison Island, Novembernatta och Filmhajk
 9. att utöka aktiviteter för distriktets Äventyrarscouter genom VÄSKA, Västmanlands Äventyrarscouters Kunskapsavdelning

Verksamhetsplan för Utbildning

Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret

 1. att utöka och stötta distriktets utbildningsteam
 2. att se till att möjligheter finns att delta i Scoutledarutbildningar
 3. att publicera kursutbud i kårutskicken
 4. att verka för att fler ledare i Västmanland går Treklöver-Gilwell utbildning (TG)
 5. att ge bidrag för utbildningar enligt distriktets Kursbidragspolicy
 6. att genomföra utbildning i Trygga Möten enligt beslut på Demokratijamboreen 2018
 7. att verka för att utbildningen Leda scouting arrangeras i distriktet

Utmanarscout och Rover

Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret

 1. att verka för att distriktets har ett Utmanar-AU som formulerar och genomför en egen verksamhetsplan
 2. att stötta utmanar-AU i att genomföra sin verksamhetsplan
 3. att verka för att antalet Utmanarscouter ökar
 4. att verka för att alla kårer har ett fungerande utmanarlag
 5. att verka för att alla utmanare är med i ett utmanarlag även om det inte finns ett på kåren
 6. att verka för att Utmanarscouterna deltar på distrikts-, regions och riksarrangemang
 7. att verka för att fler utmanare ska gå scouternas utbildningar
 8. att starta ett roverlag i distriktet
 9. att genomföra en träff för Utmanarledare
 10. att verka för att det erbjuds ett separat program för Utmanarscouter under vår- och sommarläger med utsedd ledare för Utmanarbyn

Verksamhetsplan för Kansli och Distriktsledning

Västmanlands scoutdistrikts distriktsstyrelse kommer under verksamhetsåret

 1. att hålla minst åtta ordinarie distriktsstyrelsesammanträden (DS-sammanträden) samt en längre planering. Mötena bör hållas ca en gång i månaden, med undantag av juli och augusti. Kallelse ska gå ut minst en vecka före.
 2. att på varje möte behandla rapportering och beslut så snabbt som möjligt så att tid finns att mer ingående behandla ämnen som kräver en gemensam behandling av styrelsen
 3. att snabbt via e-post förmedla information om vad som är på gång i distriktet
 4. att låta varje person i styrelsen ha en eller flera fadderkårer som de tar kontakt med före varje DS-sammanträde.
 5. att vid genomgången av inkommen post på varje distriktsstyrelsesammanträde gå igenom vilken information som ska föras vidare ut till kårerna, så att kansliet sedan kan skicka ut denna.
 6. att vid ordinarie distriktsstämma redovisa även innevarande års resultat.
 7. att bjuda alla kårer till gemensamma läger och andra aktiviteter.
 8. att aktivt efterfråga inbjudan till samverkansorganisationers aktiviteter.
 9. att driva ett bemannat kansli
 10. att se över kansliets form, funktion och arbetssätt så att kansliets fulla kapacitet ska kunna utnyttjas
 11. att genom kansliet hantera bidragsansökningar gentemot Landstinget Västmanland.
 12. att delta på Regionala kansliets och Riksorganisationen träffar för distriktsordförande
 13. att verka för att kansliets anställda deltar på träffar anordnade av Riksorganisationen
 14. att representera kårerna i kontakter med det regionala kansliet