Rekommenderade aktiviteter till verksamhetsplan för Scoutkår enligt Demokratijamboreen / Scouternas årsmöte 2016

På demokratijamboreen i Västerås 2016 beslutade om verksamhetsplan och målsättningar för en bättre scoutverksamhet. Där finns bland annat exempel på aktiviteter kårer bör göra för att nå målen.

Dessa aktiviteter kan vara bra att lägga in i kårens verksamhetsplan!
Scouternas nationellt har ett stort antal aktiviteter för att stödja kårerna, se Scouternas verksamhetsplan.

Distriktet har som uppgift att stötta kårernas verksamhet.
Kontakta ordforande@vastmanlandscout.se eller ta upp frågan på en Kårledningsträff om det är något kårerna kan eller bör göra gemensamt eller kåren behöver hjälp med något. 

Scouterna är en relevant, aktiv och synlig aktör i samhället

 • Säkerställ att alla ledare genomför utbildningen i Trygga möten minst vart tredje år och använd aktivitetspakten inom Trygga möten för att säkerställa en trygg verksamhet.
 • Fokusera lite extra på målspåret självinsikt och självkänsla. Ta till exempel hjälp av aktiviteterna i Free Being Me-materialet.
 • Gör aktiviteter med barn och unga som har långt till förenings- eller friluftslivet för att minska avståndet till att bli scout.
 • Arbeta för att vara öppen och inkluderande för alla barn och unga i er närhet.
 • Berätta om verksamheten i lokala media.
 • Se till att uppdatera er hemsida.
 • Låt tidningen Scout ligga framme i lokalen så att föräldrar och andra som besöker er kan läsa den.

Fler använder Scouternas program i allt de gör

Att använda Scouternas program definieras som (alla fyra krav skall uppfyllas):

 • att använda åldersgrupperna och tillhörande namn
 • att målspåren används i verksamheten
 • att scoutmetoden används i verksamheten
 • att scouterna är delaktiga i programplaneringen

Fler scoutledare upplever att utbildning ger verktyget för en bättre verksamhet
Vi uppmuntrar kontinuerlig utveckling, bland annat genom en aktiv omvärldsbevakning

 • Säkerställer att alla ledare fortbildas i Scouternas program.
 • Involverar scouterna i terminsplaneringen och undersök vilka förväntningar scouterna har på verksamheten.
 • Informerar årligen alla scouter om just deras möjligheter att delta i Scouternas arrangemang i Sverige eller utomlands.
 • Ser till att alla nya ledare går ”Leda scouting”.
 • Ger övriga ledare inspiration till att gå en utbildning på Ledarskapsön.
 • Sprider informationen som kommer via Scouternas kårordförande- och distriktsordförandemail (gäller direktanslutna kårer).
 • Minst en i kåren prenumererar på Scouternas nyhetsmail och sprider informationen vidare inom kåren.

Scouterna växer minst 4,5 % årligen 2017 och 2018

 • Har ett tydligt mål för tillväxt.
 • Rekryterar aktivt minst en gång per år.
 • Funderar över hur kåren kan erbjuda scouting – en meningsfull fritid – till alla barn och unga som finns i närområdet.
 • Säkerställa att kårens uppgifter på bliscout.nu är uppdaterade.
 • Undersöker möjligheten att genomföra scouting på nya sätt till exempel sommarkollo eller på fritidsgård.
 • Deltar aktivt i Jamboree17.
 • Bjuder med andra lokala föreningar till Jamboree17.
 • Välkomnar nya medlemmar som introducerats till scouting under Jamboree17.

Trösklarna för att starta och driva scoutverksamhet blir lägre
Det är attraktivt och enkelt att engagera sig i Scouterna

 • Stöttar uppstarten av en ny scoutverksamhet genom att till exempel ta hand om administration, ekonomi mm.
 • Registrerar nya medlemmar i medlemsregistret och håller kontaktuppgifterna uppdaterade.
 • Sprider information om möjligheterna att engagera sig nationellt i Scouterna.
 • Arbetar aktivt för att uppmuntra alla medlemmar i kåren att påverka verksamheten och delta i de demokratiska besluten.
 • Planerar kårstämman så att många scouter, 8-25 år, kan delta.
 • Skickar ombud till Demokratijamboree 2018.

Scouterna förändrar världen till det bättre – både lokalt och globalt

 • Patrullen har veckomöten om Sustainable Development Goals (SDG) och funderar på er påverkan.
 • Patrullen arbetar med aktiviteterna som finns i aktivitetsbanken.
 • Scoutkåren arbetar fram en hållbarhetspolicy – Hur kan vi bli ännu bättre på att ta hand om varandra och om miljön?
 • Scoutkåren arrangerar en hållbar hajk – eller finns det en sådan och vad är det?