BILAGA till Arbetsordning för scoutdistriktets valberedning

I kårhandboken finns ett avsnitt som beskriver valberedningens arbete.
Denna beskrivning, delvis omarbetad för distriktet, finns som bilaga till Arbetsordningen och skall ses som riktlinjer för valberedningens interna arbete.

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsens sammansättning bör spegla distriktet i övrigt och vara allsidigt sammansatt. Distriktsstyrelsen ska också vara en grupp som kan arbeta tillsammans. Valberedningen bör sträva efter att det finns en jämn fördelning av tjejer och killar i styrelsen samt att det finns representanter från alla kretsar och erfarenhet från olika kårer. Detta bör paras med olika yrkesmässig erfarenhet och olika utbildningar. Dessutom ska kandidaterna ha god kännedom om aktivt scoutarbete och scoutings ideologi. För att stimulera en viss rörlighet i styrelsen bör valberedningen beakta att man, inte utan särskilda skäl ska nominera ledamot som redan suttit i sex år.

Av ledamöterna ska minst hälften, däribland distriktsordföranden, vice distriktsordföranden samt den som har hand om distriktets ekonomi vara myndiga. Minst en ledamot ska vid valtillfället vara under 20 år. Av distriktsordföranden och vice distriktsordföranden bör den ena vara kvinna och den andra man.

För att få bästa möjliga kontinuitet i distriktsstyrelsen ska valberedningen se till att ledamöter som arbetar med liknande frågor väljs omlott om så är möjligt. Det betyder att ledamöternas tvååriga mandattider överlappar så att den ena ledamoten väljs det ena året och den andra det andra året.

Revisorer

Revisorerna bör vara ekonomiskt kunniga och väl insatta i distriktets verksamhet.
Minst en av revisorerna bör vara yrkesverksam inom revision, auktoriserad eller godkänd.

Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. Revisionsuppdraget omfattar ett verksamhetsår (= kalenderår) men uppdraget fortsätter till dess distriktsstämman beslutar i frågan om ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för nämnda verksamhetsår.

Valberedning

Scoutkår som står på tur att vara sammankallande kontaktas innan distriktsstämman så att kontaktuppgifter (namn, telefonnr, e-postadress) kan bifogas Valberedningens förslag tillsammans med lista över då kårer som ska vara med i Valberedningen.

Personerna i valberedningen utses av scoutkårerna efter distriktsstämman.

Mötesordförande på stämman

Värdkåren för distriktsstämman förslår stämmans mötesordförande.

Mötesordförande bör ha vana av att leda årsmöten, t.ex. kårstämmor eller från andra föreningar.

Förslaget bör vara klart och distriktsstyrelsen informeras i god tid före stämman
Enligt stadgarna utser distriktsstyrelsen sekreterare för stämman men kan delegera detta uppdrag till värdkåren.

Rösträknare och justeringspersoner på stämman

Distriktsstämman förslår 2 st Rösträknare och justeringspersoner.
Då dessa föreslås på stämman behöver de inte namnges i förväg.