Kursbidragspolicy

Kursbidragspolicy för Västmanlands Scoutdistrikt

Syfte

För att uppnå bästa långsiktiga mål inom i första hand ledarutbildningen men även övrig utbildning kan Västmanlands Scoutdistrikt i mån av ekonomiska förutsättningar ge bidrag för dessa.

Bedömning

Styrelsen avgör från fall till fall om bidraget skall användas för att sänka kurskostnaden eller utnyttjas av enskilda personer. Storleken på bidraget avgörs av styrelsen och meddelas den sökande. Primärt kommer utbildning av kursledare och kurslärare att prioriteras, därefter följer ledarutbildningar och sedan specialutbildningar.

Söka bidrag

Ansökningar insändes av kåren och skall vara insända till kansliet samma räkenskapsår och senast 2 månader efter avslutad kurs. Ansökan skall innehålla, förutom kurstyp, namn på den som skall gå utbildningen, kårtillhörighet och vart det eventuella bidraget skall skickas (Plusgirokonto eller bankkonto inkl. clearingnummer)

Ansökan skickas till kansli@vastmanlandscout.se

Kriterier

  • Bidrag kan sökas av till distriktet anslutna kårer.
  • Bidrag kan sökas för alla typer av kurser. 
  • För kurser utanför scouternas ledarutbildning skall en motivering till ansökan medfölja. 
  • Bidrag kan även sökas för utbildningar som sker utanför vårt distrikt.

Kårer med särskilda ekonomiska behov kan även söka bidrag för redan subventionerade kurser.

Grundförutsättning för beviljande av bidrag är att det ryms inom lagd budget.

Översyn och ändring av bidragspolicyn

Policyn ändras och fastställs av Västmanlands Scoutdistrikts stämma och gäller tills vidare.