Valberedningens arbetsordning

Arbetsordning för Scoutdistriktets valberedning 2018

Syfte

En av de viktigaste funktionerna i ett distrikt är en fungerande Valberedning som genom sitt arbete skapar förutsättningar för en väl fungerande styrelse och grunden för att bra samarbete mellan distriktets scoutkårer.

Enligt beslut på distriktsstämma 2015 består Valberedningen av representanter enligt en lista.

Uppdrag

Valberedningen ska till ordinarie distriktsstämma samt till extra distriktsstämma som inkluderar personval presentera en lista med förslag på:

  • Ordförande, väljs på 1 år
  • Övriga valbara ledamöter i styrelsen, väljs på vanligen på 2 år
  • Revisor och revisorssuppleant, väljs på 1 år
  • Valberedning och sammankallande enligt lista

En person ska föreslås till varje valbar plats/befattning.

Distriktsstyrelsen ansvarar för att valberedningens förslag finns med i handlingarna till stämman.
Valberedningens förslag presenteras på stämman av någon ur valberedningen.

Medlemmar

Distriktens kårer delas upp i två listor (se tabell) som turas om att vara valberedning.

Kåren utser en person att vara med i valberedningen, om ingen är utsedd är det ordförande eller motsvarande.

Sammankallande går i turordning efter listan.

Jämna år: 2016, 2018, 2020, 2022 etc Udda år: 2017, 2019, 2021, 2023 etc
1) Ansgars 1) Norberg
2) Arboga 2) Sala
3) Fagersta 3) Skultuna
4) Hallstahammar 4) S:t Olof
5) Hallsta Equmenia 5) S:t Örjan
6) Hamre 6) Syrianska
7) Hökåsen 7) Västerås KFUM
8) Köping 8) Västerås Sjö
9) Malmaberg/Rudbeckius 9) Åloppe

 

Kårer som helt saknar möjlighet att vara med i valberedningen kan stå över.
Om kåren helt saknar möjlighet att vara sammankallande går uppdraget till nästa kår i lista.

Arbetssätt

Kårerna utser sin representant i Valberedning och meddelar namn och kontaktuppgifter till valberedningens sammankallande senast 1 februari.

Sammankallande informerar distriktet som uppdaterar hemsida samt lägger i alla medlemmar i e-postlistan valberedning@vastmanlandscout.se. Denna adress kan användas för att skicka mail till samtliga i valberedningen.

Arbetet i valberedningen bör starta i början av året då en plan för arbetet bör tas fram. Senast i maj ska valberedningen tillfråga distriktets kårer och medlemmar om lämpliga förslag till kandidater till kommande distriktsstyrelse, valberedning och revisorer.

Detta kan t.ex. ske genom:

  • E-post till kårerna
  • Kårledningsträffar
  • Distriktets hemsida
  • att valberedningen deltar i olika distriktsarrangemang

Valberedningen ska senast fyra veckor innan stämman skriftlig lämna sitt förslag till valen inför höstens distriktsstämma till distriktsstyrelsen. Valberedningen bör sedan hålla kontakt med distriktsstyrelsen fram till distriktsstämman.

På distriktsstämman ska valberedningen presentera sitt förslag.

Valberedningens förslag till sammansättning av distriktsstyrelse och revisorer, som enligt stadgarna utsändes med kallelsen till distriktsstämman, bör ange namn, födelseår eller ålder samt kår för de föreslagna personerna. Även förslag till valberedning ska presenteras.

Valberedningens medlemmar bör ej under pågående arbete med utomstående diskutera vare sig sina egna eller övriga ledamöters ställningstagande, dock bör en kommunikation med distriktsstyrelsen och den distriktsordförande valberedningen tänker föreslå, ske fram till förslaget presenteras.

Valberedningen dokumenterar inkomna namnförslag samt eventuella beslut kring dessa. Kontakter med kandidater och resultatet av dessa dokumenteras. Denna dokumentation överlämnas efter distriktsstämman och senast den 1 januari till den nya sammankallande.

Översyn och ändring av arbetsordningen

Policyn ändras och fastställs av Västmanlands Scoutdistrikts stämma.
Denna utgåva gäller för verksamhetsåret 2018.